Web Application
Way to Find Chaisoft Thai

รับจ้างพัฒนาซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานราชการ,กระทรวง,ทบวง,กรม,สำนักงานราชการต่าง ๆ ด้วยประสบการณ์และทีมงานมืออาชีพที่ผ่านการพัฒนาให้กับหน่วยงานภาครัฐไม่น้อยกว่า 10 หน่วยงานด้วยประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 20-30 ปี

1.Module Fixed Asset

๑.โมดูลระบบสินทรัพย์/พัสดุประกอบด้วย

[๑.คู่มือผู้ใช้ระบบ] [๒.คู่มือผู้ดูแลระบบ]

๑.ระบบทะเบียนสินทรัพย์

จัดเก็บข้อมูลสินทรัพย์,สิ่งก่อสร้าง,ครภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์,ยานพาหนะและสิ่งก่อสร้าง,รวมระบบการเก็บข้อมูลการซ่อมบำรุงสินทรัพย์แต่ละตัว, รวมระบบการตัดโอนข้อมูลสินทรัพย์จากหน่วยงานผู้จัดหาไปยังหน่วยงานผู้เป็นเจ้าของ,รวมถึงระบบการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่หมดอายุการใช้งานหรือค่าเสื่อมเหลือ1บาทเพื่อขายทอดตลาด

๒.ระบบฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ

เป็นระบบในการจัดเก็บข้อมูลพื้นทีของที่ราชพัสดุว่ามีความกว้างยาวเท่าไร แต่ละแปลงจดทิศไหน ตั้งอยู่ที่ีไหน หน่วยงานไหนใช้ประโยชน์ในพื้นที่นั้นอยู่ มีการจัด การบริหารข้อมูลและทำใบ ธร.3801 เพื่อนำส่งกรมธนารักษ์ประจำปีให้ได้เลย และในพท.ราชพัสดุนั้นมีสิ่งก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นอาคาร,บ้านพัก,โรงเพาะชำ,สระน้ำ,โรงเก็บรถฯลฯ.

๓.ระบบวัสดุคงคลัง

แต่ละหน่วยงานจะมีการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อใช้ในหน่วยงาน ดังนั้นระบบนี้จะเป็นการเก็บข้อมูลสั่งซื้อและนำเข้าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่ำกว่าเกณฑ์ เช่น กระดาษ,ปากกา,ดินสอ เพื่อใช้ในสำนักงาน เมื่อนำเข้าเก็บไว้ในสต๊อคแล้วก็ต้องทราบยอดคงเหลือ?,มีการเบิกไปใช้?..ดังนั้นก็จะมีใบขอเบิกเพื่อนำไปใช้งานและมีรายงานตรวจนับประจำปีเป็นต้น

๔.ระบบตรวจสภาพครุภัณฑ์

เป็นการต่อยอดจากการที่เรามีการนำเอาระบบ QrCode มาใช้แทน BarCode โดยการใช้ Smart Phone อ่านไปที่ QrCode ที่ติดอยู่บนสินทรัพย์แต่ละชิ้นแล้วมี การส่งค่าที่เราบันทึกผ่าน Smart Phone ผ่านเข้ามาโดยผ่านเครือขายอินเตอร์เน็ตไปยังระบบ Web Server ฐานข้อมูลของกรม,กองที่เราสร้างไว้แล้วเพื่อปรับสถานะครุภัณฑ์

Module One Fixed Asset Application Software

โมดูลที่ ๑ ระบบสินทรัพย์-ภาครัฐ

System Work Flow

ระบบบริหารฐานข้อมูลสินทรัพย์/พัสดุ-ภาครัฐ

[๑.คู่มือผู้ใช้ระบบ] [๒.คู่มือผู้ดูแลระบบ]
01

ระบบทะเบียนพัสดุ

ระบบสามารถบันทึก,แก้ไข,ลบและรายงานข้อมูลทะเบียนประวัติสินทรัพย์,สิ่งก่อสร้าง,ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์,ยานพาหนะ.

02

ระบบส่งซ่อมพัสดุ

ระบบสามารถทำการบันทึก,แก้ไข,ลบและรายงานประวัติการส่งซ่อมทั้งสินทรัพย์ใหม่และสินทรัพย์เก่าได้ ดูยอดเงินที่ส่งซ่อมได้

03

ระบบตัดโอน/รับโอนพัสดุ

ระบบสามารถทำการบันทึก,แก้ไข,ลบและรายงานการตัดโอนและรับโอนสินทรัพย์จากหน่วยงานหนึ่งไปยังอีกหน่วยงานหนึ่งได้.

04

ระบบตัดจำหน่ายพัสดุ

ระบบสามารถทำการบันทึก,แก้ไข,ลบข้อมูลพัสดุที่จะส่งพิจารณาเพื่อตัดจำหน่ายและทำรายงานพัสดุที่ตัดจำหน่ายไปแล้วได้ด้วย.
Module Two State Property Application Software

โมดูลที่ ๒ ระบบที่ราชพัสดุและไม่ใช่ที่ราชพัสดุ

System Work Flow

ระบบบริหารฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ/ไม่ใช่ที่ราชพัสดุ

[๑.คู่มือผู้ใช้ระบบ] [๒.คู่มือผู้ดูแลระบบ]
01

ระบบทะเบียนที่ราชพัสดุ

ระบบสามารถบันทึก,แก้ไข,ลบและรายงานข้อมูลทะเบียนประวัติที่ราชพัสดุและไม่ใช่ที่ราชพัสดุ ว่าแต่ละตำแหน่งจดทิศไหน? ซึ่งรวมถึงที่ตั้งและสิ่งก่อสร้างบนที่ดินด้วย.

02

ระบบใบรายงาน ธร.3801

เป็นการจัดทำรายงานแบบ ธร.3801 เพื่อนำจัดส่งให้กับกรมธนารักษ์ ซึ่งเป็นรายงานประจำปีที่แต่ละกรมฯจะต้องจัดทำและนำส่งรวมถึงข้อมูลสิ่งก่อสร้างบนที่ราชนั้นด้วย

03

สิ่งก่อสร้างบนที่ราชพัสดุ

เป็นระบบในการจัดเก็บข้อมูลเรื่องสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ รวมถึงสระน้ำ,รํ่ว,กำแพงฯลฯ อะไรก็ตามที่มีการจัดสร้างบนที่ราชพัสดุนั้น ๆ เก็บหมด รวมการรายงานสภาพด้วย

04

รายงานใบนำส่งทะเบียน

เป็นระบบที่ช่วยในการค้นหาข้อมูลที่ราชพัสดดุที่มีการนำส่งไปแล้วหรือยังไม่ได้นำส่งกรมธนารักษ์ รวมถึงการค้นหาตามประเภทที่ดินที่เป็นที่ราชและไม่ใช่ที่ราชด้วย.
Module Tree Stock Asset Application Software

โมดูลที่ ๓ ระบบวัสดุคงคลัง

System Work Flow

ระบบฐานข้อมูลวัสดุคงคลัง

[๑.คู่มือผู้ใช้ระบบ] [๒.คู่มือผู้ดูแลระบบ]
01

ระบบใบนำเข้าวัสดุ

ระบบสามารถบันทึก,แก้ไข,ลบและรายงานข้อมูลทะเบียนประวัติใบนำเข้าวัสดุครุภัณฑ์ เช่น ปากกา,ดินสอ,กระดาษ ระบบจะต้องทำใบนำเข้าก่อนก่อนสั่งตัดสต๊อค.

02

ระบบตรวจสอบวัสดุคงเหลือ

เป็นการบันทึกรายการวัสดุที่จะเปิดให้มีการขอเบิกใช้งานว่ามีอะไรบ้าง เช่น กระดาษ A4 และมีการกำหนดไว้ว่าจำนวนเท่าไรก่อนหมดให้ Alert แจ้งเตือนด้วย

03

บันทึกใบนำออกวัสดุ

เป็นระบบในการทำใบขอเบิกวัสดุคงคลัง Stock Out นั้นเอง ว่าหน่วยงานไหนต้องการเบิก,เลือกรายการที่จะขอเบิกและใส่จำนวนที่ต้องขอเบิกว่าต้องการเบิกเท่าไร

04

รายงานตรวจนับประจำปี

เป็นรายงานสรุปประจำปี ว่าวัสดุครุภัณฑ์รายการนี้,รหัสนี้,ยี่ห้อนี้,หน่วยนับ,ราคาต่อหน่วย,ยอดคงเหลือ ให้ทำรายงานทั้งปีว่ามีการนำเข้าและการนำออกไปให้ใครจำนวน?
Module Four Stock Asset Application Software

โมดูลที่ ๔ ระบบQrCode Smart Phone

System Work Flow

ระบบตรวจสอบสภาพพัสดุ/ครุภัณฑ์

[๑.คู่มือผู้ใช้ระบบ] [๒.คู่มือผู้ดูแลระบบ]
01

ขั้นตอน Login App

ก่อนการใช้ระบบผู้ใช้ระบบจะต้องทำการ Login เข้าสู่หน้า Application Page ก่อนเสมอ เพื่อตรวจสอบ User/Password.

02

ขั้นตอน Read QrCode

เป็นขั้นตอนการนำเอา Smart Phone ขึ้นมาอ่าน QrCode ที่ติดอยู่บนพัสดุ/ครุภัณฑ์นั้นๆซึ่งเดิมใช้ในการอ่านทะเบียนสินทรัพย์

03

ขั้นตอนการบันทึกสภาพ

เป็นขั้นตอนในการบันทึกสภาพของพัสดุนั้น ๆ ว่า เป็นปกติใช้งานได้ หรือ สภาพเสียหายใช้การไม่ได้ หรือ สภาพพอใช้ได้แต่รอการส่งซ่อม

04

ขั้นตอนการรายงานสภาพ

เป็นรายงานสรุปรายการพัสดุครุภัณฑ์ที่มีการตรวจสอบภาพเสร็จแล้ว เราสามารถทำรายงานพัสดุที่ส่งสภาพได้ว่ามีรายการไหนบ้างส่งซ่อมและดี