Web Application
Way to Find Chaisoft Thai

รับจ้างพัฒนาซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานราชการ,กระทรวง,ทบวง,กรม,สำนักงานราชการต่าง ๆ ด้วยประสบการณ์และทีมงานมืออาชีพที่ผ่านการพัฒนาให้กับหน่วยงานภาครัฐไม่น้อยกว่า 10 หน่วยงานด้วยประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 20-30 ปี

Module Application Software

โมดูลโปรแกรมระบบที่เราวิจัยและพัฒนาให้หน่วยงานราชการ

๑.โมดูลโปรแกรมระบบสินทรัพย์-ภาครัฐ

ระบบสินทรัพย์/พัสดุ ภาครัฐ มีทั้งหมด 12 โมดูล ประกอบด้วยระบบทะเบียนพัสด,ระบบส่งซ่อม,ระบบตัดโอน/รับโอนพัสดุ,ระบบตัดจำหน่าย,ระบบวัสดุคงคลัง,ระบบที่ราชพัสดุ

๒.โมดูลโปรแกรมระบบบัญชีลูกหนี้รายได้

ระบบลูกหนี้-รายได้ มีทั้งหมด 6 โมดูล ประกอบด้วยทะเบียนประวัติลูกหนี้-รายได้,ออกใบเสนอราคา,ออกใบส่งของ,ออกใบแจ้งหนี้,ออกใบเสร็จรับเงิน.

๓.โมดูลโปรแกรมระบบเก็บผลวิเคราะห์ดิน,ปุ๋ย

หน่วยงานผู้ใช้งาน กลุ่มวิจัยเคมีดิน,กลุ่มวิจัยกายภาพดิน,กลุ่มสิงแวดล้อมดิน,กลุ่มวิจัยแร่และจุลสัณฐานดิน,กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน,กลุ่มวิทยบริการ

๔.โมดูลโปรแกรมระบบองค์ความรู้เทคโนโลยีฯ

ประกอบด้วย 4 โมดูล ดังนี้ ฐานข้อมูลทำเนียบประวัตินักวิชาการและนักวิจัย,ฐานข้อมูลองค์ความรู้,ฐานข้อมูลนวัตกรรมและเทคโนโลยี,ฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา.

๕.โมดูลโปรแกรมระบบบริหารการขาย

ประกอบด้วย 5 โมดูล ดังนี้ ฐานข้อมูลประวัติลูกค้า,การออกใบส่งของหรือใบส่งสินค้า,การออกใบสำคัญจ่าย,การออกใบแจ้งหนี้ใบเสร็จรับเงิน,ระบบสต๊อคสินค้า

๖.โมดูลโปรแกรมระบบบริหารสถานีตำรวจ

โครงสร้างฐานข้อมูลทำครอบคุมทั้งภาค,จังหวัด,อำเภอ ระบบประกอบด้วย การตั้งจุดตรวจจุดสกัด,ข้อมูลยาเสพติด,สถิติอาญา5กลุ่ม,คดีโจรกรรมรถยนต์/จยย.

๗.โมดูลโปรแกรมระบบหนี้กองทุน กยศ

เป็นระบบการเขียนคำฟ้องทั้งหมด 14 หัวข้อ ดังนี้..คำฟ้องคดีผู้บริโภค,คำขอท้ายคำฟ้อง,บัญชีภูมิลำเนา,ตารางคำนวณยอดหนี้ณวันฟ้อง,ใบสรุปยอดหนี้ณวันฟ้องฯ

๘.โมดูลโปรแกรมระบบออกใบอนุญาตเครื่อง X-Ray

มี 5 โมดูล บันทึกใบรับคำขอใบอนุญาต,การค้นหาข้อมูลใบอนุญาต,ระบบ Alert หน่วยงานที่อายุครบต่อใบอนุญาตใหม่,ระบบการออกจดหมายเวียนแจ้งต่อใบอนูญาต

๙.โมดูลระบบทำเนียบนามสภาวัฒนธรรม

ประกอบด้วย 6 โมดูล บันทึกสภาวัฒนธรรมตำบล,สภาวัฒนธรรมอำเภอ,สภาวัฒนธรรมจังหวัด,สภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย,ทำเนียบตำแหน่งคณะกรรมการ,การค้นหาข้อมูล

๑๐.โมดูลโปรแกรมเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า

#บันทึกการรับมอบ/ส่งมอบสัตว์ป่าของกลาง, #บันทึกใบรับ/ส่งมอบสัตว์ป่าคุ้มครองที่มีใบอนุญาต #ใบรับ/ส่งมอบสัตว์ป่ากรณีแก้ไขปัญหา #สต๊อกสัตว์ป่าของกลาง #บันทึกรับสัตว์ป่าไว้ดูแลชั่วคราว

๑๑. โมดูลระบบฐานข้อมูลพันธุกรรมสัตว์ป่า

#ฐานข้อมูลพันธุกรรมสัตว์ป่า:ที่เป็นคดี#ฐานข้อมูลพันธุกรรมสัตว์ป่า:ในประเทศไทย#ฐานข้อมูลพันธุกรรมช้างบ้าน#ฐานข้อมูลพันธุกรรมช้างป่า#ฐานข้อมูลพันธุกรรมเสือโคร่งในกรงเลี้ยง

๑๒. โมดูลการออกใบอนุญาตครอบครองสัตว์ป่า

แบบแจ้งการครอบครองตามมาตรา 61 หรือมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 (สป.1),2.แบบแจ้งครอบครองตามมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535

4.Module Fixed Asset Application Software

๔.โมดูลระบบบริหารจัดการองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม V.1.6/2562

๑.ทำเนียบประวัตินักวิจัย

จัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัตินักวิชาการ,นักวิจัย ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปวันเดือนปีเกิด,อายุ,ประวัติการศึกษา,ประสบการ์ทำงาน,ผลงานทางวิชาการ,รางวัลที่เกิดจากงานวิจัยและพัฒนา

๒.องค์ความรู้

ก่อนจะเกิดเป็นนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสิ่งที่จะต้องสร้างให้เกิดก่อนนั้นคือการวิจัยและพัฒนาซึ่งต่อมาก็จะเป็นองค์ความรู้นั้นเองซึ่งถือว่าเป็นต้นน้ำในการก้าวไปสู่การเป็นนวัตกรรมใหม่

๓.นวัตกรรมเทคโนโลยี่

เมื่อผ่านการวิจัยและพัฒนาแล้วก็ถือว่าเป็นความถูกต้องแล้วในความถูกต้องนั้นแหละก็จะถูกสร้างเป็นนวัตกรรม ในหนึ่งนวัตกรรมอาจเกิดมาจากงานวิจัยหลายเรื่องมาผสมผสานกันเกิดใหม่

๔.ทรัพย์สินทางปัญญา

เมื่อเป็นนวัตกรรมใหม่ หรือเทคโนโลยี ก็จะเป็นผลงานของผู้วิจัยถือว่าเป็นความลับของผู้วิจัยซึ่งจะต้องใช้งบประมาณหรือเงินทุนในการสร้างสรรค์สิ่งนั้นขึ้นมาเป็นทรัพย์สินทางปัญญาได้