Web Application
Way to Find Chaisoft Thai

รับจ้างพัฒนาซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานราชการ,กระทรวง,ทบวง,กรม,สำนักงานราชการต่าง ๆ ด้วยประสบการณ์และทีมงานมืออาชีพที่ผ่านการพัฒนาให้กับหน่วยงานภาครัฐไม่น้อยกว่า 10 หน่วยงานด้วยประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 20-30 ปี

Your Document System

เอกสารคู่มือระบบงานที่วิจัยและพัฒนาให้กับหน่วยงานราชการ

คู่มือระบบสินทรัพย์

ระบบบริหารจัดการข้อมูลพัสดุ-สำนักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.

สปก.

ลงทะเบียนขอใช้

ระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์-สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ.

สปกษ.

ลงทะเบียนขอใช้

ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์-สวด.

สวด.-กรมพัฒนาที่ดิน

ลงทะเบียนขอใช้

ระบบบริหารจัดการคลังเก็บสารเคมี-สวด.กรมพัฒนาที่ดิน

สวด.-กรมพัฒนาที่ดิน

ลงทะเบียนขอใช้
Corrective Maintenance Form Service

เอกสาร MA ระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์-ภาครัฐ

Corrective Maintenance Form

(แบบฟอร์มการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขระบบสินทรัพย์-กรมประมง) ใช้สำหรับขอใช้บริการหลังการพัฒนาระบบเสร็จจากทางบริษัท.

Corrective Maintenance Report

(รายงานสรุปการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขระบบสินทรัพย์-กรมประมง) ใช้สำหรับขอใช้บริการหลังการพัฒนาระบบเสร็จจากทางบริษัท

Preventive Maintenance Form

(แบบฟอร์มการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบสินทรัพย์-กรมประมง) ใช้สำหรับขอใช้บริการหลังการพัฒนาระบบเสร็จจากทางบริษัท

Preventive Maintenance Report

(รายงานสรุปการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบสินทรัพย์-กรมประมง) ใช้สำหรับขอใช้บริการหลังการพัฒนาระบบเสร็จจากทางบริษัท

Data Flow Diagram Service

เอกสาร Data Flow ระบบสินทรัพย์-ภาครัฐ

Context Diagram

เป็นแผนภาพบริบทของระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์-ภาครัฐทั้งหมดว่าประกอบด้วยโครงสร้างฐานข้อมูลอะไรบ้าง.

การ Loginเข้าสู่ระบบ

เป็นหน้า PageLogin จะเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ระดับปฎิบัติการ,ผู้บริหาร,ผู้ดูแลระบบ ซึ่งจะมีการเก็บ LogLogin ทุกครั้ง

การเปลี่ยนบัญขีผู้ใช้ใหม่

เป็นการเปลี่ยน Username/Password ของผู้ใช้ระบบโดยผู้ขอใช้สามารถกรอกข้อมูลเพื่อทำการเปลี่ยนเองได้ด้วยผู้ใช้เอง

ลืมบัญชีผู้ใช้(ลืมรหัสผ่าน)

เป็นการลืม Password โดยที่ User สามารถกรอกข้อมูล Email ของตัวเองเพื่อขอ Password ใหม่จาก Admin ได้

บันทึกข้อมูลสินทรัพย์

เป็นการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์,แก้ไข,สำเนา,ลบ ซี่งทุกครั้งที่มีการปรับปรุงแก้ไขจะมีการเก็บ Event Log

บันทึกข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

เป็นการบันทึกข้อมูลสิ่งก่อสร้าง,แก้ไข,สำเนา,ลบ ซี่งทุกครั้งที่มีการปรับปรุงแก้ไขจะมีการเก็บ Event Log

บันทึกข้อมูลครุภัณฑ์

เป็นการบันทึกข้อมูลครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์,แก้ไข,สำเนา,ลบ ซี่งทุกครั้งที่มีการปรับปรุงแก้ไขจะมีการเก็บ Event Log

บันทึกข้อมูลยานพาหนะ

เป็นการบันทึกข้อมูลยานพาหนะและขนส่ง,แก้ไข,สำเนา,ลบ ซี่งทุกครั้งที่มีการปรับปรุงแก้ไขจะมีการเก็บ Event Log

ระบบตัด/รับโอนสินทรัพย์

เป็นการบันทึกการตัดโอน/รับโอนสินทรัพย์,แก้ไข,สำเนา,ลบ ซี่งทุกครั้งที่มีการปรับปรุงแก้ไขจะมีการเก็บ Event Log

ระบบซ่อมสินทรัพย์

เป็นการบันทึกการซ่อมสินทรัพย์,แก้ไข,สำเนา,ลบ ซี่งทุกครั้งที่มีการปรับปรุงแก้ไขจะมีการเก็บ Event Log

ระบบตัดจำหน่ายสินทรัพย์

เป็นการบันทึกข้อมูลการตัดจำหน่ายสินทรัพย์,แก้ไข,สำเนา,ลบ ซี่งทุกครั้งที่มีการปรับปรุงแก้ไขจะมีการเก็บ Event Log

บันทึกข้อมูลที่ราชพัสดุ

เป็นการบันทึกข้อมูลราชพัสดุและไม่ใช่ที่ราชพัสดุ,แก้ไข,สำเนา,ลบ ซี่งทุกครั้งที่มีการปรับปรุงแก้ไขจะมีการเก็บ Event Log