Web Application
Way to Find Chaisoft Thai

รับจ้างพัฒนาซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานราชการ,กระทรวง,ทบวง,กรม,สำนักงานราชการต่าง ๆ ด้วยประสบการณ์และทีมงานมืออาชีพที่ผ่านการพัฒนาให้กับหน่วยงานภาครัฐไม่น้อยกว่า 10 หน่วยงานด้วยประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 20-30 ปีรายชื่อผู้ลงทะเบียนเพื่อยื่นคำขอ User/Password Add New
NoNameDescriptionEmailMobileEditDel
Registor Demo Use

ชุดโปรแกรมระบบบริหารพัสดุ-ภาครัฐ (ชุดทดสอบ)

Terms Of Reference : TOR

ตัวอย่างเอกสาร TOR สำหรับการเขียนโครงการเสนอของบประมาณ

๑.ร่างขอบเขตของงานโครงการ

(Terms Of Reference : TOR) เป็นรายละเอียดและขอบเขตงาน ในการเขียน ความเป็นมา,วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ,คุณสมบัติของผู้เสนอราคา,เงื่อนไขการเสนอราคา

๒.ขอเปลี่ยนแปลงงบโครงการพัฒนาระบบ

ในบางกรณีอาจไม่ได้มีการตั้งงบประมาณสำหรับทำโครงการประจำปีไว้ แต่มีบางหน่วยงานซึ่งมีเงินเหลือในปีหรือมีเงินเพื่อทำโครงการอื่นแต่ไม่ได้ทำ สามารถทำเรื่องขอโยกเงินโครงการได้

๓.ขั้นตอนการขอเอกสารบริษัท

หลังจากที่มีการจัดทำการเสนอโครงการเสร็จผ่านปีงบประมาณเก่าไปแล้ว ปีใหม่ท่านก็สามารถทำการขอใบเสนอราคา,ใบเทียบผู้เสนอราคา,ใบเอกสารสำคัญของบริษัทยื่นเสนอราคาได้เลย

๔.ตัวอย่างหนังสือเชิญเสนอโครงการ

เนื่องจากซอฟท์แวร์ระบบงานนี้เรามีการพัฒนาร่วมกว่า 10 ปีสำหรับให้หน่วยงานราชการใช้และมีการจัดโครงการไม่แพงไม่ถึงล้าน ดังนั้นจึงเป็นเป็นการเสนอราคาแบบเจาะจงได้