Web Application
Way to Find Chaisoft Thai

รับจ้างพัฒนาซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานราชการ,กระทรวง,ทบวง,กรม,สำนักงานราชการต่าง ๆ ด้วยประสบการณ์และทีมงานมืออาชีพที่ผ่านการพัฒนาให้กับหน่วยงานภาครัฐไม่น้อยกว่า 10 หน่วยงานด้วยประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 20-30 ปีOur Develope and Services

Developers Web Application and Database

Developers Application

รับจ้างวิเคราะห์และพัฒนาซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์บน Web Application MySQL,MsSQL,Informix,Oracel

Language Develope

ASP,ASP.NET,PHP,JSP,CFML,HTML CSS,AJAX,JQuery, Java Script,Bootstrap.

Database Develope

dBase, MS-Access, MySQL,SQL Server 2008, XML,JSON, Informix Database, Oracel Database

After-Sales service

หลังจากที่มีการวิเคาะห์และพัฒนาซอฟท์แวร์เสร็จเรียบร้อย ทางบริษัทจะรับประกันการใช้งาน และปรับแก้ไขเป็นระยะเวลา 1 ปี.

What we offer

ระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์/พัสดุ-ภาครัฐ

คู่มือระบบสินทรัพย์ (Document Sheet) | แผ่นโบชัวร์ (Brochure Sheet) | ดูรายละเอียด |

1,500,000B1,000,000./500User

 • Win 2019
 • 500 User
 • MySQL43,878 rec

Asset Arlo Department

สำนักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.งบปี 62

1,500,000B1,000,000./500User

 • Win 2008r2
 • 500 User
 • MySQL 5,878 rec

Asset Fisheries Department

กลุ่มบริหารงานพัสดุ-กรมประมง.งบปี 55

1,500,000B1,000,000./500User

 • Win 2019
 • 500 User
 • MySQL 83,878 rec

Asset opsmoac Develope

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตร.งบปี 61

1,500,000B1,000,000./500User

 • Win 2019
 • 500 User
 • MySQL 83,878 rec

Asset Cooperative Promotion Department

กรมสหกรณ์การเกษตร-ปี 64

1,500,000B1,000,000./500User

 • Win 2019
 • 500 User
 • MySQL 83,878 rec

Asset Cooperative Promotion Department

กรมวิชาการเกษตร.ปี 64

1,500,000B1,000,000./500User

 • Win 2019
 • 500 User
 • MySQL 83,878 rec

Asset Cooperative Promotion Department

กรมควบคุมมลพิษ.ปี 64

ระบบตรวจสภาพพัสดุด้วยมือถือ

เป็นระบบที่พัฒนาต่อยอดขึ้นมาใหม่จาก Version 1.4 เป็น 1.5 ซึ่งเดิม 1.4 เราได้มีการพิมพ์เอา QrCode ไปติดยังพัสดุครุภัณฑ์ต่างๆเป็นที่เรียบร้อยหมดแล้วและใช้ Smart Phone อ่านเพื่อนำไปสู่การแสดงทะเบียนสินทรัพย์

เมื่อเราใช้ Smart Phone อ่าน QrCode ที่ติดอยู่บนพัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ Application ก็จะวิ่งไปแสดงข้อมูลทะเบียนสินทรัพย์นั้นๆ ว่ามีรายละเอียดอะไรบ้าง? รหัสพัสดุอะไร,ซื้อมาเมื่อไร,ซื้อจากไหน,ราคาเท่าไร,อายุการใช้งานกี่ปี, มีการคิดคำนวณค่าเสื่อมราคาด้วย ว่าแต่ละปีมีการคิดค่าเสื่อมเท่าไร จนหมดอายุการใช้งานเหลือมูลค่า 1 บาท ก่อนการตัดจำหน่ายและให้มีการขายทอดตลาด นั้นคือวัตถุประสงค์เดิมของการใช้ Smart Phone กับ QrCode จากการที่ เรามี QrCode อันเดิมที่มีการสร้างและติดไว้กับพัสดุนั้นๆ แล้ว ทางเราก็คิดต่อไปว่าต้องนำ QrCode นั้นมาทำงานอย่างอื่นได้อีกจึงมีแนวความคิดว่าจะเอาใช้ในการตรวจสอบสภาพครุภัณฑ์นั้น ๆ ได้ไหม..จึงเริ่มมีการนำแนวความคิดนั้น มาทำการวิจัยและพัฒนาต่อยอด และศึกษาความเป็นไปได้และเริ่มมีการพัฒนา Application Demo เมื่อปี 2562 และทดสอบกันและผลปรากฎเป็นที่น่าพึงพอใจ โดยท่านสามารถเข้าไปดูหลักการและแนวทางได้ที่นี้.. Download และสุดท้ายเราได้ทุนวิจัยและพัฒนาเพิ่มเติมจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นตัวพัฒนานำร่องโครงการ..ต้องขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

0 Area
Population
0 Total
Proprame
0 Average
House
0 Total
Branches
Team Work

ทีมวิจัยและพัฒนาระบบ

Our Customer

ลูกค้าหน่วยงานราชการ

กรมประมง

Listing — 1 Proprame

สป.กษ.

Listing — 3 Proprame

สปก.

Listing — 4 Proprame

Analysis and Developer Application on Smart Phone

งานวิจัยและพัฒนาซอฟท์แวร์บนมือถือ

1.ระบบตรวจสอบสภาพครุภัณฑ์โดย Smart Phone ด้วย QrCode

เป็นการนำเอา QrCode และ Smart Phone มาใช้งานร่วมกันซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ใช้ในการตรวจสภาพพัสดุและครุภัณฑ์แบบ Online Realtime Download

2.ระบบการเข้ารหัสผ่านและการถอดรหัสผ่าน Security Password

เป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งในการเข้ารหัสผ่านและการถอดรหัสผ่านเพื่อรักษาความปลอดภัยระบบเพื่อไม่ให้สามารถตรวจสอบรู้รหัสผ่านที่ีมีการเข้ารหัสไว้ได้ Download

3.Function Search DropDown Select Packer

เป็นอีกโมดูลที่นำมาใช้เพื่อช่วยลดวิธีการค้นหาข้อมูลแบบเก่าๆและลดขั้นตอนในการเปิด Popup Page และการส่งค่าตัวแปรกลับมายัง Page หลักแบบเดิม ๆ Download

4.QrCode Print For Read Smart Phone

ระบบนี้ทำให้เราสามารถใช้ Smart Phone ในการอ่าน QrCode ที่ติดอยู่บนพัสดุนั้นๆ เพื่อค้นหาและแสดงทะเบียนสินทรัพย์ได้อย่างง่ายดาย Download

Entry Sheet Analysis and Developer

ใบรับรองผลงานการวิจัยและพัฒนาซอฟท์แวร์

4.ใบรับรองผลงานการพัฒนาระบบสินทรัพย์-สปกษ. จำนวน 1 ระบบ Version 1.4/2561

กองคลัง/พัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Download